Acharya, Laxmikanta, Siksha O Anusandhan University, India